Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Myricreaties.be, 1 januari 2017

1. Algemeen / Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MYRICREATIES.BE en op alle overeenkomsten tussen MYRICREATIES.BE en Koper.
1.2 Onder " MYRICREATIES.BE " wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de gewone Commanditaire Vennootschap MYRICREATIES.BE met maatschappelijke zetel in de Henri Vrankenstraat 16, 3630 Maasmechelen.
1.3 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite en/of elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een (of meerdere) product(en), waaronder stickers, kleding, naambordjes, etc., via de internetsite myricreaties.be koopt bij MYRICREATIES.BE.
1.4 MYRICREATIES.BE behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.5 Door het gebruik van de internetsite van MYRICREATIES.BE en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.6 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen -indien nadrukkelijk aangegeven- tevens Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen bepalingen in de Aanvullende Voorwaarden en bepalingen in deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, de betreffende bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven die uit de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1.7 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.8 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door MYRICREATIES.BE is ingestemd.
1.9 Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MYRICREATIES.BE en Koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen in acht worden genomen.
1.10 MYRICREATIES.BE is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van MYRICREATIES.BE zijn vrijblijvend. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Koper tot het doen van een aanbod. MYRICREATIES.BE is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. Er is voor MYRICREATIES.BE nimmer een verplichting om met een potentiële Koper een overeenkomst te sluiten.
2.2 Aanbiedingen en overeenkomsten geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten (zolang de voorraad strekt). Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt of is besteld, zal waar mogelijk worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.
2.4 MYRICREATIES.BE is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien zij goede grond heeft te vrezen dat Koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, bijvoorbeeld vanwege ervaringen in het verleden.
2.5 Koper en MYRICREATIES.BE komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van MYRICREATIES.BE gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. MYRICREATIES.BE garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding, tenzij de afwijking dusdanig is dat het product niet (meer) beantwoordt aan hetgeen de Koper daarvan redelijkerwijs had mogen verwachten in welk geval het gestelde in artikel 6.5 van deze Algemene Voorwaarden geldt.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn "Ex Warehouse" (incoterms 1990), uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het Product betrekking hebbende informatie.
3.2 Indien het bestelde product op verzoek van de Koper buiten België moeten worden geleverd, dan is de Koper aansprakelijk voor betaling van de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.3 Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding.
3.4 De Koper is de prijs verschuldigd die MYRICREATIES.BE in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan de Koper heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, dat wil zeggen fouten waarvan de Koper in alle redelijkheid had kunnen vermoeden dat er een vergissing in het spel was, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door MYRICREATIES.BE worden gecorrigeerd.
3.5 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van het product zelf. De hoogte van de door de Koper te betalen verzendkosten staat op de internetsite vermeld. Voor bezorging buiten België gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op een aantal manieren worden betaald. Dit staat aangegeven op de internetsite.
Op deze pagina vind je alles over onze betalingsopties.
MYRICREATIES.BE kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.2 In het geval een betalingstermijn is afgesproken, dan geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. MYRICREATIES.BE is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
4.4 MYRICREATIES.BE heeft het recht om bij gebruik van bepaalde betalingsvormen nadere voorwaarden te stellen ten aanzien van een minimum besteding en een maximum besteding. Deze nadere voorwaarden staan in dat geval op de internetsite.
4.5 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is per dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.6 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die MYRICREATIES.BE als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.
4.7 In geval van niet-tijdige betaling is MYRICREATIES.BE bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden binnen de 30 werkdagen afgeleverd.
5.2 Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.
5.4 MYRICREATIES.BE zorgt voor bezorging per koerier, per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van MYRICREATIES.BE, voor rekening van de koper. Bezorging per koerier, per post of verzending op enige andere wijze vindt eerst plaats nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door MYRICREATIES.BE.
5.5 MYRICREATIES.BE is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door de MYRICREATIES.BE gedragen.
5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
6. Ruilen en herroepingsrecht
6.1 De Belgische wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) heeft de consument het recht aan de onderneming mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
6.2 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering terzake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na terkoerier/postbezorging ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. Indien de Koper een consument in de zin der wet is, dan is deze termijn 2 maanden na ontdekking van het gebrek. De Koper krijgt, naar zijn keuze, gewoon zijn geld terug of een tegoed bon indien en zodra het product door MYRICREATIES.BE retour is ontvangen en de reclamering terecht is bevonden. De kosten van het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.
6.3 Er kan, onverminderd het in de wet en het verder in deze Algemene Voorwaarden gestelde, niet worden gereclameerd wegens een gebrek in het product als er sprake is van verkeerd behandelen kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
1.indien er na de aflevering veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen die niet met toestemming van MYRICREATIES.BE of de fabrikant zijn verricht;
2.indien de Koper niet kan bewijzen dat hij het product bij MYRICREATIES.BE heeft gekocht;
3.indien de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; of
4.indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
6.4 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na de kennisgeving door de Koper aan MYRICREATIES.BE, tenzij de Koper een consument is, in welk geval een termijn van twee jaar geldt.
6.5 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is MYRICREATIES.BE ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, vervanging van het afgeleverde product, tenzij vervanging onmogelijk is of van MYRICREATIES.BE niet gevergd kan worden, in welk geval de Koper de overeenkomst mag ontbinden of de koopprijs mag verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met MYRICREATIES.BE is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Aansprakelijkheid
8.1 MYRICREATIES.BE kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. MYRICREATIES.BE is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.2 Indien MYRICREATIES.BE, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. MYRICREATIES.BE is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.
8.3 De Koper is gehouden MYRICREATIES.BE te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen MYRICREATIES.BE mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.4 Het is mogelijk dat MYRICREATIES.BE op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. MYRICREATIES.BE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
8.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van MYRICREATIES.BE ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is MYRICREATIES.BE niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting tot nakoming opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van MYRICREATIES.BE onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
10. Intellectuele eigendom
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten en blijven berusten bij MYRICREATIES.BE, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Met de overeenkomst komt derhalve geen overdacht van intellectuele eigendomsrechten tot stand.
10.2 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten behorende bij het gekochte product, zoals bijvoorbeeld clooning, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MYRICREATIES.BE, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens
11.1 MYRICREATIES.BE zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.
11.2 MYRICREATIES.BE neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 De Belgische wetgeving is van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Veurne zijn bevoegd.

13. Geschillenregeling en beslechting
13.1 Indien de Koper een consument is, bestaat daarnaast de mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan de online bemiddelingsdienst van BeCommerce, mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de internetsite of telefoonverbinding is gedaan of tot stand gekomen.

14. Diversen
14.1 MYRICREATIES.BE is gevestigd te 3630 Maasmechelen, Henri Vrankenstraat 16 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 0665.666.557. Het BTW-identificatienummer is BE0665.666.557. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan MYRICREATIES.BE , Henri Vrankenstraat 16, 3630 Maasmechelen of via ons contactformulier. Dit is ook het bezoekadres in geval van klachten.
14.2 MYRICREATIES.BE streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails gedurende de bereikbaarheidstijden van de MYRICREATIES.BE Helpdesk te beantwoorden.
15. Nederlandse tekst prevaleert
15.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

MYRICREATIES.BE, 1 januari 2017